NHỮNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Một số hoạt động phát triển bền vững ngay tại khu nghỉ dưỡng được triễn khai với mục tiêu chứng minh và  thuyết phục người dân địa phương và cả  du khách  rằng phát triển kinh tế có thể đi đôi với bảo vệ môi trường, một cuộc sống sinh thái hơn trong khi góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống địa phương.

Các bạn cần thêm thông tin chi tiết ?

Viết một giòng gửi đến chúng tôi